Land Surveying

Oak Point Elementary School
Smyth County, VA